سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > اثر ملینی عصاره برگ آلوورا بر یبوست

اثر ملینی عصاره برگ آلوورا بر یبوست

اثر ملینی عصاره برگ آلوورا بر یبوست

اثر ملینی عصاره برگ آلوورا بر یبوست

یبوست نوعی اختلال عملکردی دستگاه گوارش بسیار شایع و غالبا مزمن است که صرف نظر از نژاد و رنگ بر 15-3 درصد از کل جمعیت اثر می گذارد و افراد مبتلا را در معرض سرطان روده بزرگ قرار می دهد. در مطالعه‌ای اثرگذاری عصاره اتانولی برگ آلوورا در برابر یبوست در رتها ارزیابی شد. در این مطالعه رتها از طریق مصرف خوراکی لوپرامید (نوعی قرص ضد اسهال) در دوز 3 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به یبوست مبتلا شدند. رتهای کنترل نرمال سالین دریافت کردند. رتهای مبتلا به یبوست با عصاره اتانولی برگ آلوورا در دوزهای 50، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به مدت 7 روز تحت درمان قرار گرفتند و ویژگی های تغذیه‌ای، وزن بدن، ویژگی مدفوع و نسبت انتقال دستگاه گوارش در آنها کنترل شدند.

نتایج نشان داد که درمان یبوست رتها با عصاره در دوزهای 50، 100 و 200 به مدت 7 روز باعث بهبود حرکت روده ای، افزایش حجم مدفوع و طبیعی شدن وزن بدن می شود. این موارد دلایلی برای ویژگی ملین بودن آلوورا هستند. دوز 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن از عصاره برگ آلوورا بهترین تاثیر را داشت. این یافته ها باعث حمایت علمی از مصرف آلوورا به عنوان ملین می شود. از آلوورا در طب سنتی نیجریه به عنوان ملین استفاده می شود.

 

A. O. T. Ashafa, T. O. Sunmonu , A. A. Abass , A. A. Ogbe. (2011). Laxative potential of the ethanolic leaf extract of Aloe vera (L.) Burm. f. in Wistar rats with loperamide-induced constipation. Journal of Natural Pharmaceuticals, 2(3), 158-162. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/232273149_Laxative_potential_of_the_ethanolic_leaf_extract_of_Aloe_vera_L_Burm_f_in_Wistar_rats_with_loperamide-induced_constipation

هشتگ :اشتراک گذاری :