سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > رزماری و اثرات ضد میکروبی

رزماری و اثرات ضد میکروبی

رزماری و اثرات ضد میکروبی

رزماری و اثرات ضد میکروبی

امروزه با افزایش مصرف آنتی بیوتیک ها و درنتیجه بروز سویه های مقاوم، خلاء ناشی از کاربرد داروهای جدید ضد میکروبی که دارای اثرات جانبی کمتری نسبت به آنتی بیوتیک ها باشند به خوبی احساس می شود. رزماری از گیاهان دارویی است که در طب قدیم کاربرد فراوانی داشته است.

به منظور بررسی اثرات ضد میکروبی برگ های رزماری، پژوهشی روی باکتری های بیماری زا در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. نتایج این پژوهش در نشریه ی دانشگاه علوک پزشکی اراک منتشر شده است.

در این مطالعه، عصاره ی متانولی برگ های رزماری با غلظت های 400، 200، 100 و 50 میلی گرم بر میلی لیتر و به روش انتشار چاهک روی سویه های اشرشیاکلی، سودوموناس آئروژینوزا، باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس اورئوس بررسی شد. تست تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC)  به روش میکروپلیت انجام گرفت. در این بررسی، بیشترین میزان اثر عصاره متانولی برگ رزماری روی سودوموناس آئروژینوزا و اشرشیاکلی در غلظت 400میلی گرم بر میلی لیتر مشاهده گردید. غلظت مهار کنندگی این عصاره روی رشد این باکتری ها از 6/25 تا 100 میلی گرم در میلی لیتر تغییر نشان داد. همچنین حداقل غلظت کشندگی عصاره در مورد این باکتری ها از 12/5 تا 200 میلی گرم در میلی لیتر بدست آمد. در نهایت نتایج این آزمایش نشان داد که عصاره ی متانولی گیاه رزماری باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا را مهار می کند. 

http://amuj.arakmu.ac.ir/browse.php?a_id=2285&sid=1&slc_lang=fa

 

هشتگ :اشتراک گذاری :