سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > بررسی اثر تمشک آبی و کرن بری در افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما در زنان

بررسی اثر تمشک آبی و کرن بری در افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما در زنان

بررسی اثر تمشک آبی و کرن بری در افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما در زنان

بررسی اثر تمشک آبی و کرن بری در افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما در زنان

به منظور ارزیابی و بررسی اثر مصرف آبِ تمشک آبی و کرن بری بر محتوای فنلی و ظرفیت آنتی اکسیدانی زنان، پژوهشی در دانشگاه فنی دانمارک انجام شد. در این پژوهش 9 داوطلب زن سالم 23 تا 41 سال انتخاب شدند. این داوطلبان همگی فاقد اختلالات بالینی بوده، به مدت حداقل 3 هفته پیش از این آزمایش هیچ داروی مکملی مصرف نکرده بودند. پس از یک شب ناشتا، داوطلبان 500 میلی لیتر آب تمشک آبی، آب کرن بری و سوکروز (به صورت شاهد) مصرف کردند. هر داوطلب در سه نوبت این نوشیدنی ها را مصرف کرد و هر نوشیدنی به مدت یک هفته مصرف شد.(هفته ی اول تمشک آبی، هفته ی دوم کرن بری و هفته ی سوم سوکروز). 4 ساعت پس از مصرف این نوشیدنی ها، نمونه های خونی و ادرار این افراد جمع آوری و بررسی شد. نتایج بررسی ها نشان داد که مصرف آب کرن بری، توانایی پلاسما در کاهش نیتروسودی سولفونات پتاسیم را افزایش می دهد.

این نتایج نشان داد که پس از مصرف کرن بری، ظرفیت آنتی اکسیدانی و مقدار ویتامین C  تا 30 درصد افزایش یافت. در این آزمایش در مقدار کل فنل در پلاسما هم افزایش جزئی دیده شد. محتوای فنل کل، در آب تمشک آبی هم 3 برابر بیش از آب کرن بری بود. در نهایت نتیجه ی کل آزمایش نشان داد که مصرف 500 میلی لیتر آب کرن بری توسط داوطلبین زن منجر به افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما ، ویتامین C و کاهش آهن 3 بار مثبت و نمک فرمی می شود. 

https://www.nature.com/ejcn/journal/v54/n5/abs/1600972a.html

هشتگ :اشتراک گذاری :