سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > تعیین ترکیبات با فعالیت آنتی اکسیدانی موجود در چای

تعیین ترکیبات با فعالیت آنتی اکسیدانی موجود در چای

تعیین ترکیبات با فعالیت آنتی اکسیدانی موجود در چای

تعیین ترکیبات با فعالیت آنتی اکسیدانی موجود در چای

میزان عناصر ضروری با فعالیت آنتی اکسیدانی، همچنین کاتچین، گالیک اسید و سطوح کافئین، در 45 نمونه از چای های مختلف تجاری در اسپانیا ارزیابی شد.کروم، منگنز، سلنیوم و روی در نمونه های معدنی شده با HNO(3) و V(2)O(5) با استفاده از ETAAS به عنوان روش تحلیلی مشخص شد. تغییرات زیادی در ترکیب عناصر چای ها مشاهده شد. دامنه ی سطوح از 50.6 تا 371.4 گرم/نانوگرم (ng/g) برای کروم، از 76.1 تا 987.6 گرم/میکروگرم (microg/g) برای منگنز، از 48.5 تا 114.6 گرم/نانوگرم سلنیوم، و از 56.3 تا 78.6 گرم/نانوگرم روی بود. 4 کاتچین اصلی، کاتچین [ (-) اپی گالوکاتچین گالات (EGCG)، (-)- اپی گالوکاتچین (EGC)،(-)- اپی کاتچین گالات (ECG) و (-)- اپی کاتچین (EC) ]، گالیک اسید (GA)، و کافئین به طور همزمان با روش ساده و سریع HPLC با استفاده از یک آشکارساز حساس به نور مشخص شدند.

در تمام نمونه های تجزیه و تحلیل شده، مقدار EGCG از 1.4 تا 103.5  گرم/میلی گرم، EGC از 3.9 تا 45.3 گرم/میلی گرم، ECG از 0.2 تا 45.6 گرم/میلی گرم و EC از 0.6 تا 21.2 گرم/ میلی گرم بود. این نتایج نشان داد که چای سبز نسبت به چای اولانگ و چای های تخمیر شده(قرمز و چای سیاه و سفید) مقادیر بالاتری از کاتچین دارد. فرآیند تخمیر در خلال تولید چای، سطح کاتچین را به طور چشمگیری کاهش می دهد. همچنین مقدار گالیک اسید از 0.039 تا 6.7 گرم/میلی گرم بود. فرآیند تخمیر نیز به طور چشمگیری مقدار گالیک اسید در چای های سیاه را افزایش می دهد (مقدار متوسط 3.9 +/- 1.5). مقدار کافئین در نمونه های تجزیه و تحلیل شده از 7/5 تا 86/6 میلی گرم بر گرم متفاوت بود وکمترین مقدار کافئین در چای سبز و اولانگ دیده شد. این مطالعه برای ارزیابی عناصر و ترکیبات آنتی اکسیدانی در چای های مختلف و همچنین برای افراد علاقه مند به نوشیدنی ها مفید و جالب خواهد بود.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12848521

هشتگ :اشتراک گذاری :