سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > زیره سبز از بروز عفونت های میکروبی جلوگیری می کند

زیره سبز از بروز عفونت های میکروبی جلوگیری می کند

زیره سبز از بروز عفونت های میکروبی جلوگیری می کند

زیره سبز از بروز عفونت های میکروبی جلوگیری می کند

در بسیاري از نقاط دنیا ترکیبات گیاهی به شکل سنتی به منظور درمان برخی بیماري ها  به خصوص بیماري هاي عفونی، اسهال، تب، سرماخوردگی و بهداشت دهان ودندان استفاده می شوند. خواص ضد میکروبی گیاهان از دیر باز مورد توجه بوده و گذشتگان بدون اطلاع از وجود میکروب ها و تنها از طریق تجربه هاي بالینی از این گیاهان در درمان بیماري هاي عفونی استفاده می کردند. مواد گیاهی طبیعی سنتی می توانند به عنوان عوامل ضد میکروبی در درمان عفونت ها و یا به عنوان نگهدارنده ی مواد غذایی به کار برده شوند.  

زیره سبز گیاهی معطر است و براي طعم بخشی به غذاها، در تهیه عطرها و براي موارد پزشکی استفاده می شود. مطالعات روي این گیاهان از نظر خواص ضد میکروبی آنها، زمینه ی مناسبی را فراهم میکند کـه از نتایج این بررسی ها جهت جایگزین نمودن داروهایی بـا منشأ طبیعی براي کنترل و درمان عفونت هاي باکتریایی استفاده نمود و این امر می تواند موجب کاهش مصرف داروهاي شیمیایی و عوارض ناشی از آن گردد. به همین منظور پژوهشی به منظور بررسی فعالیت ضد باکتریایی اسانس زیره انجام شد. نتایج این مطالعه در مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوک پزشکی اراک منتشر شده است.

در این مطالعه فعالیت ضد باکتریایی اسانس زیره سبز بر ضد سویه هاي شیگلا فلکسنري، سودوموناس آئروژینوزا، انتروکوکوس فکالیس، باسیلوس سرئوس، سالمونلا تیفی موریوم، باسیلوس سوبتیلیس، استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی ارزیابی شد. نتایج این پژوهش نشان دهنده ی فعالیت ضد باکتریایی زیره سبز بر ضد سویه های مورد آزمایش بود. اسانس زیره سبز می تواند به تنهایی یا در ترکیب با سایر عوامل ضد میکربی براي درمان عفونت هاي باکتریایی موثر باشد. همچنین این گیاه می تواند عملکرد برخی از آنتی بیوتیک ها را تقویت نماید که امکان استفاده از آن را به ویژه در موارد مقاومت دارویی مطرح می کند. این اسانس داراي اثرات سینرژیستی با چندین آنتی بیوتیک از جمله جنتامایسین است و می تواند اثر این داروها را افزایش دهد و امکان استفاده از آن را به عنوان مکمل دارویی مطرح می نماید.

https://amuj.arakmu.ac.ir/article-1-585-en.pdf

 

هشتگ :اشتراک گذاری :