سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > فعالیت ضدپوکی استخوان عصاره خارمریم بعد از عمل اُوارکتومی برای سرکوب پوکی استخوان ناشی از کمبود استروژن

فعالیت ضدپوکی استخوان عصاره خارمریم بعد از عمل اُوارکتومی برای سرکوب پوکی استخوان ناشی از کمبود استروژن

فعالیت ضدپوکی استخوان عصاره خارمریم بعد از عمل اُوارکتومی برای سرکوب پوکی استخوان ناشی از کمبود استروژن

فعالیت ضدپوکی استخوان عصاره خارمریم بعد از عمل اُوارکتومی برای سرکوب پوکی استخوان ناشی از کمبود استروژن

پوکی استخوان یک بیماری شایع مرتبط با متابولیک استخوان است که با توده استخوانی پایین و تغییر شکل ریزساختاری بافت استخوانی شکل می‌گیرد و منجر به افزایش شکنندگی و شکستگی استخوان‌ها می‌شود. پوکی استخوان نوع 1 یا پوکی استخوانِ پس از یائسگی، اغلب در زنان پس از یائسگی اتفاق می‌افتد. پوکی استخوان نوع 2 یا پوکی استخوان سالمندان، در زنان و مردان پس از سن 75 سالگی مشاهده می‌شود. غیرطبیعی بودن یکپارچگی استخوان و عدم تعادل بین تشکیل استخوان توسط اُستئوبلاست‌‌ها و بازجذب استخوان توسط اُستئوکلاست‌ها منجر به بیماری متابولیک استخوان مانند پوکی استخوان می‌شود. عصاره خارمریمِ که غنی از سیلی‌مارین است و ترکیب سیلی‌بینین موجود در آن فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز را در اُستئوبلاست‌‌ها افزایش می‌دهد درحالیکه فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز مقاوم به تارترات را در اُستئوکلاست‌ها کاهش می‌دهد.

اثرات محافظت در برابر پوکی استخوان مربوط به عصاره خارمریم با ایزوفلاوون استروژنیک (ایزوفلاوون‌های با عملکرد شبیه استروژن) قابل مقایسه بود.  ترکیب عصاره خارمریم در دوز پایین و ایزوفلاوون اثر سینرژی دارویی دارد که می‌تواند برای فعالیت اُستئوژنیک مفید باشد. در این مطالعه سعی شده است اثرات سرکوبگرانه عصاره خارمریم بر پوکی استخوان مشخص شود. تخمدان موش‌های ماده به عنوان مدل اُستئوپنی بعد از یائسگی (پوکی استخوان نوع 1) از بدنشان خارج شد و عصاره خارمریم یا سیلی‌بینین در غلظت 10 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت خوراکی به مدت 8 هفته مصرف کردند. موش هایی تحت جراحی بدل به عنوان نمونه‌های کنترل استروژن قرار گرفتند. درمان موش‌‌های بدون تخمدان با عصاره خارمریم غیرسمی و سیلی‌بینین تراکم مواد معدنی استخوان ران (فمورال) بهبود یافت.  

همچنین مصرف عصاره خارمریم یا سیلی‌بینین از پوکی استخوان در ناحیه ران که ناشی از عمل برداشتن تخمدان بود، جلوگیری کرد. در مجموع، دوز خوراکی عصاره خارمریم که حاوی سیلی‌بینین است در شرایط پیش بالینی برای جلوگیری از پوکی استخوان ناشی از کمبود استروژن موثر است.  

Kim, J-L.,  Kim, Y.H., Kang, M.K., Gong, J.H.,  Han, S.J., &  Kang, Y.H. (2013). Antiosteoclastic Activity of Milk Thistle Extract after Ovariectomy to Suppress Estrogen Deficiency-Induced Osteoporosis. BioMed Research International, 2013, Article ID 919374, 11 pages. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1155/2013/919374

هشتگ :اشتراک گذاری :