سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > تاثیر اسانس زیره سبز بر میزان قند خون

تاثیر اسانس زیره سبز بر میزان قند خون

تاثیر اسانس زیره سبز بر میزان قند خون

تاثیر اسانس زیره سبز بر میزان قند خون

http:افزايش قند خون اختلال شايعي است كه درصد قابل توجهي از مردم با آن درگير هستند در اين اختلال كه ممكن است به علت كاهش ميزان انسولين و يا نقص در عملكرد گيرنده هاي سلولي به وجود آيد اعمال متابوليك بدن دچار اختلال مي شود و با وجود هيپرگليسمي (افزایش قند خون) بيشتر سلول هاي بدن قادر به استفاده از گلوكز براي تغذيه نيستند. افزايش گلوكز خون از نظر باليني يكي از مهمترين عوامل خطرساز براي بيماري هاي كليوي، اعصاب، چشم و بيماريهاي قلبي عروقي محسوب مي شود.

در حال حاضر درمان اصلي و مؤثر براي افزايش گلوكز خون و بيماري ديابت، استفاده از انسولين و داروهاي كاهش دهنده گلوكز است اما اين تركيبات داراي عوارض نامطلوب متعدد هستند، بنابرين امروزه با توجه به آگاهي مردم از مشكلات و عوارض ديابت، نياز به يافتن تركيبات مؤثر، بدون عوارض جانبي در درمان اين بيماري احساس مي شود و در اين راستا توجه محققان بسياري به گياهان دارويي معطوف شده است.

زيره سبز يكي از گياهاني است كه در طب سنتي براي درمان برخي بيماري ها كاربرد دارد و در مطالعات جديد نقش زيره سبز در درمان ديابت عنوان شده است. به همین منظور پژوهشی به منظور بررسی اثر اسانس زیره سبز بر میزان گلوکز موش های آزمایشگاهی انجام شد. در این مطالعه 4 گروه 6 تایی موش صحرایی به طور تصادفی به 4 گروه 1-گروه كنترل با رژيم غذايي استاندارد 2 -گروه اسانس زيره سبز با رژيم غذايي استاندارد 3-گروه كنترل با رژيم غذايي پرچرب 4 -گروه اسانس زيره سبز با رژيم غذايي پرچرب، تقسیم شدند. در سه زمان مختلف، ابتدای مطالعه، روز بیستم و روز پنجاه و پنجم، میزان گلوگز موش های صحرایی بررسی شد.

نتايج مطالعه نشان داد كه مصرف اسانس زيره سبز در هر دو گروه رژيم غذايي پرچرب و استاندارد به مدت 35 روز باعث كاهش گلوكز در مقايسه با گروه هاي كنترل شد به طوري كه اختلاف آنها از لحاظ آماري معني دار بود. لذا با توجه به اينكه داروي گياهي زيره سبز بركاهش گلوكز خون موثر است، مي تواند در پيشگيري و بهبود بيماري ديابت نقش داشته باشد. محققان این پژوهش معتقدند که براي مشخص نمودن مكانيسم اثر اين گياه و مواد مؤثر آن در دو حالت طبيعي و ديابتي مطالعات بیشتری مورد نیاز است.

jssu.ssu.ac.ir/article-1-1577-fa.pdf

 

 

 

هشتگ :اشتراک گذاری :